ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΠΡΟΤΥΠΑ – (ΕΝ)Πρότυπο EN 420:2003 + A1:2009

Καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για γάντια προστασίας:

 • Ουδέτερο pH (3.5 με 9)

 • Αβλαβές (ούτε η κατασκευή του γαντιού, ούτε τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, ούτε οποιαδήποτε φθορά από την κανονική χρήση του γαντιού θα πρέπει να είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο βλαβερά για την υγεία ή την υγιεινή του χρήστη)

 • Μεγέθη

 • Απτική ικανότητα (επίπεδα 1 έως 5)

 • Συγκεκριμένα για τα δερμάτινα γάντια: περιεκτικότητα Chrome VI

 • Συγκεκριμένα για γάντια από φυσικό ελαστικό: περιεκτικότητα εξαγώγιμης πρωτεΐνης
Κατηγορία ΙΙ – γάντια προστασίας από ενδιάμεσο κίνδυνο:

Συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 420:2003 + επίπεδο απόδοσης που δείχνει πώς αποδίδει ένα γάντι σε συγκεκριμένη δοκιμή για μηχανικούς κινδύνους σύμφωνα με το EN 388:2003 με το οποίο τα αποτελέσματα της δοκιμής μπορούν να βαθμολογηθούν. Κάποια γάντια μπορεί επίσης να ικανοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές όπως ψύχος (EN 511:2006), θερμότητα επαφής κάτω από 100 βαθμους Κελσίου (EN 407:2004) και υδατοστεγανότητα (EN 374-2:2003). Πρότυπο EN 12477:2001 + A1:2005 – Ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης για επαρκή προστασία (παλάμες και καρποί) για συγκόλληση και κοπή· έκθεση σύντομης διάρκειας σε περιορισμένη φλόγα, θερμότητα επαφής ή μεταγωγική, ακτινοβολία UV (προβολή από τηγμένο μέταλλο) · προστασία από μηχανικούς κινδύνους· Το προαιρετικό Πρότυπο ΕΝ 1149-2 καθορίζει αν το γάντι παρέχει την ελάχιστη αντίσταση σε 100V. Δύο κύριοι τύποι – Τύπος Α: γάντι με κατώτερη απτική ικανότητα αλλά με υψηλότερες άλλες αποδόσεις – Τύπος Β: γάντι με υψηλότερη απτική ικανότητα αλλά με κατώτερες άλλες αποδόσεις. Τα επίπεδα απόδοσης κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά, με το επίπεδο 0 να είναι λιγότερο αποδοτικό. Αυτά τα επίπεδα πάντοτε αναφέρονται με την ίδια σειρά δίπλα από το γραφικό σήμα που αντιστοιχεί στο πρότυπο.

Πρότυπο EN 388:2003

Γάντια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους:

A : Αντίσταση στην τριβή (0-4)

B : Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα (0-5)

C : Αντίσταση στη διάσχιση (0-4)

D : Αντίσταση στη διάτρηση (0-4)


                                                                                                                    

Πρότυπο EN 407:2004

Πρότυπο EN 12477 Type A

Πρότυπο EN 1149-2

Γάντια προστασίας από θερμικούς κινδύνους:

A : Αντίσταση στην ευφλεκτότητα (0-4)

B : Αντίσταση στην θερμότητα από επαφή (0-4)

C : Αντίσταση στην μεταγωγική θερμότητα (0-4)

D : Αντίσταση στην ακτινοβολούμενη θερμότητα (0-4)

E : Αντίσταση σε μικρές εκτοξεύσεις από τηγμένο μέταλλο (0-4)

F : Αντίσταση σε μεγάλες εκτοξεύσεις από τηγμένο μέταλλο (0-4)

                                                                                                                          


Πρότυπο EN 374:2003

Γάντια προστασίας από χημικούς κινδύνους – το γραφικό σήμα/εικονόσημα ‘Χημικοί Κίνδυνοι’ χρησιμοποιείται όταν το γάντι δεν παρουσιάσει διαρροή αέρα και ύδατος σε δοκιμή Διείσδυσης (ΕΝ 374-2), και συμμορφώνεται σε απόδοση δοκιμής Διαπερατότητας τουλάχιστον επιπέδου 2 για τρία από τα χημικά (ΕΝ 374-3) της παρακάτω λίστας:

A = Methanol                          E = Carbone disulphide       I = Ethyl acetate

B = Acetone                            F = Toluene                            J = n-heptane

C = Acetonitrile                      G = Diethylamine                 K = Sodium hydroxide 40%

D = Dichloromethane          H = Tetrahydrofurane          L = Sulphuric acid 96%

Διαπερατότητα:

Τα επίπεδα απόδοσης διαπερατότητας είναι ο χρόνος κατά τον οποίο μία επικίνδυνη χημική ουσία διαπερνά εξολοκλήρου το γάντι ως εξής:

Μετρημένος Χρόνος/

Δείκτης Προστασίας

Μετρημένος Χρόνος/

Δείκτης Προστασίας

> 10 λεπτά

επίπεδο 1

> 120λεπτά

επίπεδο 4

> 30 λεπτά

επίπεδο 2

> 240λεπτά

επίπεδο 5

> 60 λεπτά

επίπεδο 3

> 480λεπτά

επίπεδο 6Σήμα ‘χαμηλής αντίστασης σε χημικά’ ή ‘αδιάβροχο’

Το γραφικό σήμα ‘χαμηλής αντίστασης σε χημικά’ ή ‘αδιάβροχο’ χρησιμοποιείται για εκείνα τα γάντια που δεν επιτυγχάνουν χρόνο Διαπερατότητας τουλάχιστον 30 λεπτών σε τουλάχιστον τρία χημικά από την παραπάνω λίστα, αλλά όμως συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της δοκιμής Διείσδυσης (για διαρροή αέρα και υγρών).

Σήμα ‘μικροοργανισμοί’

Το γραφικό σήμα ‘μικροοργανισμοί’ χρησιμοποιείται για εκείνα τα γάντια που συμμορφώνονται με τουλάχιστον το επίπεδο 2 της δοκιμής Διείσδυσης                                                                                                                                                    


Πρότυπο EN 511:2006

Γάντια προστασίας από το ψύχος:

A : Αντίσταση στο ψύχος από μεταγωγή (0-4)

B : Αντίσταση στο ψύχος από επαφή (0-4)

C : Αντίσταση στο νερό, αδιαβροχία (0 ή 1)                                                                                                                                                      


Πρότυπο EN 455

Το πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις και δοκιμές  για ιατρικά γάντια μίας χρήσης (για επεμβάσεις ή για εξέταση) σχετικά με παράγοντες όπως:

 • Στεγανότητα

 • Μεγέθη

 • Αντίσταση και πάχος

 • Μέγιστη ελαστικότητα πριν και μετά από επιταχυνόμενη φθορά

 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά βιολογικής ασφάλειας                                                                                                                                                     


ESD – Γάντια ηλεκτροστατικής εκφόρτισης

Γάντια που χρησιμοποιούνται για την εκτροπή του στατικού ηλεκτρισμού.                                                                                                                                               


EN 381-11:2002 – Ενδύματα προστασίας για χρήστες αλυσοπρίονων – ενδύματα προστασία άνω μέρους σώματος

Κλάση ταχύτητας αλυσοπρίονου:

 • 0 up to 16 m/s

 • 1 up to 20 m/s

 • 2 up to 24 m/s

 • 3 up to 28 m/s

“Αν το ένδυμα προστασίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να απορρίπτεται”

                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                   


EN 471:2003 – Πρότυπο για ενδύματα προειδοποίησης υψηλής διακριτότητας

Τροποποιήθηκε 2007 – Αντικαταστάθηκε από EN ISO 20471 οπως για το EN 340

# – κλάση υφάσματος (1 έως 3) βάσει των ελάχιστων περιοχών του ορατού φόντου, των ανακλαστικών και των συνδυαστικών υλικών

# – ανακλαστική κλάση (1 or 2; 2 είναι πιο ανακλαστική) των υλικών                                                                                                                                                   

EN 343:2003 – Προστασία από βροχή

Τροποποιήθηκε 2007, Διορθώθηκε 2010 οπως το EN 340

 • Αντίσταση υδατοπερατότητας κλάση 1 έως 3 (3 η καλύτερη)

 • Αντίσταση υδρατμών κλάσης 1 έως 3 (3 η καλύτερη). Ενδύματα κλάσης 1 πρέπει να φέρουν και την σήμανση «Περιορισμένος χρόνος χρήσης»                                                                                                                                                   


EN 342:2004 – Ενδύματα και σετ ενδυμάτων προστασίας από το ψύχος

Διορθώθηκε 2008 οπως EN 340

 • θερμική μόνωση του ενδύματος ή του αναφερόμενου σετ ενδυμάτων (m2.K/W)

 • Διαπερατότητα αέρα κλάση 1 έως 3 (3 η πιο διαπερατή)

 • Αντίσταση υδατοπερατότητας κλάση 1 έως 2 (η 2 έχει την μεγαλύτερη αντίσταση)

Προσοχή:ισχύει για δριμύ ψύχος και θερμοκρασίες χαμηλότερες από-5 βαθμούς Κελσίου (πχ. για χρήση σε ψυγείο/κατάψυξη με θερμοκρασία έως -45 βαθμούς Κελσίου). Για επαγγελματικά ενδύματα ψύχους έως -5 βαθμούς Κελσίου το αντίστοιχο πρότυπο είναι το EN 14058:2004.

                                                                                                                                                     


EN 510:1993 – Πρότυπο για ενδύματα προστασίας για χρήση όπου υπάρχει κίνδυνος περίπλεξης με κινούμενα μέρη όπως EN 340

                                                                                                                                                                                   


CE Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων

Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με υλικά τροφίμων (οδηγία EC1935/2004) απαιτεί ότι τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα δε μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα και δεν πρέπει να μεταβάλουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες (δηλ. χρώμα, οσμή, υφή και γεύση) των τροφίμων.


ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN ISO 20344 Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου και δοκιμών

Το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει

 • τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για τα υπόλοιπα πρότυπα

 • τον τύπο των παπουτσιών ανάλογα με το ύψος: A: σκαρπίνι, Β: ημιάρβυλο, C: μπότα, D: ψηλή μπότα, E: ψηλή μπότα στο ύψος του μηρού που μπορεί και να ενώνεται με τα ρούχα του χρήστη)

 • την κατηγορία τους (Class I: από δέρμα και άλλα υλικά, εκτός από εξολοκλήρου ελαστικό ή πολυμερή υλικά και Class II: εξολοκλήρου από ελαστικό ή πολυμερή υλικά).

EN ISO 20345 – Παπούτσια ασφαλείας με προστασία δακτύλων αντοχής σε πρόσκρουση 200 Joules και συμπίεσης φορτίου τουλάχιστον 15 kN

Τα συγκεκριμένα παπούτσια χαρακτηρίζονται από το γράμμα S που υποδηλώνει safety, ασφάλεια. Οι Βασικές Απαιτήσεις τους (SB) είναι προστατευτικό δακτύλων, ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες και αντιολισθητική σόλα.  Ανάλογα με τις επιπλέον απαιτήσεις που καλύπτουν, το S ακολουθείται από άλλα γράμματα και αριθμούς.

EN ISO 20346 – Παπούτσια ασφαλείας με προστασία δακτύλων αντοχής σε πρόσκρουση 100 Joules και συμπίεσης φορτίου τουλάχιστον 10 kN

Αυτά τα παπούτσια χαρακτηρίζονται από το γράμμα P που υποδηλώνει protection, προστασία. Οι Βασικές Απαιτήσεις τους (PB) είναι προστατευτικό δακτύλων, ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες και αντιολισθητική σόλα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις που καλύπτουν, το P ακολουθείται από άλλα γράμματα και αριθμούς.EN ISO 20347 – Παπούτσια ασφαλείας χωρίς προστασία δακτύλων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παπούτσια που χαρακτηρίζονται από το γράμμα O που υποδηλώνει occupational, εργασίας. Οι Βασικές Απαιτήσεις τους (OB) είναι ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες και αντιολισθητική σόλα.  Ανάλογα με τις απαιτήσεις που καλύπτουν, το O ακολουθείται από άλλα γράμματα και αριθμούς.EN ISO 13287 – Αντιολισθητική σόλα

Πολλά ατυχήματα στον χώρο εργασίας οφείλονται σε γλιστρήματα. Για τον λόγο αυτό, όλα τα υποδήματα ασφαλείας, προστασίας και εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητική σόλα (SR = slip resistance). Ειδικά όταν αναγράφεται η ένδειξη SRA, υποδηλώνεται ότι το παπούτσι έχει δοκιμαστεί με την παράμετρο αντιολισθηρότητας σε πάτωμα κεραμικών πλακιδίων με διάλυμα NaLS, με την SRΒ υποδηλώνεται ότι το παπούτσι έχει δοκιμαστεί με την παράμετρο αντιολισθηρότητας σε λείο ατσάλινο πάτωμα με γλυκερίνη και με την SRC υποδηλώνεται ότι το παπούτσι έχει δοκιμαστεί και με τις δύο παραμέτρους.Απαιτήσεις – Πρότυπα για παπούτσια ασφαλείας – EN Standards

Οι κατηγορίες και τα σύμβολα για τα παπούτσια ασφαλείας, προστασίας και εργασίας σχετικά με τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις, όπως καθορίζονται από τα αντίστοιχα πρότυπα, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία υποδημάτων

Κλάση

Απαιτήσεις

Ασφαλείας

Προστασίας

Εργασίας

EN ISO 20345

EN ISO 20346

EN ISO 20347

SB

PB

OB

I ή II

Βασικές απαιτήσεις

S1 (S1P)*

P1

O1

I

–  Αντιστατική ιδιότητα

–  Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα

–  Αντίσταση στους υδρογονάνθρακες

*S1P: όπως το S1 κι επιπλέον προστασία από διάτρηση στην σόλα

S2

P2

O2

I

Όπως το S1 ή P1 ή O1, κι επιπλέον:

–  Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και απορρόφηση υδρατμών

S3

P3

O3

I

Όπως το S2 ή P2 ή O2, κι επιπλέον:

–  Προστασία από διάτρηση στην σόλα

–  Αντιολισθητική τρακτερωτή σόλα

S4

P4

O4

II

–  Αντιστατική ιδιότητα

–  Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα

–  Αντίσταση στους υδρογονάνθρακες

S5

P5

O5

II

Όπως το S4 ή P4 ή O4 κι επιπλέον:

–  Προστασία από διάτρηση στην σόλα

–  Αντιολισθητική τρακτερωτή σόλα

 

Η κατηγορία ακολουθείται από τα σύμβολα των πρόσθετων απαιτήσεων, όπου αυτές εφαρμόζονται. Για παράδειγμα τα παπούτσια S1P καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις S1 και επιπλέον παρέχουν προστασία από διάτρηση στην σόλα.  Οι πρόσθετες απαιτήσεις για παπούτσια ασφαλείας, προστασίας και εργασίας με τα αντίστοιχα σύμβολα και επισημάνσεις περιλαμβάνουν:

 • Απαιτήσεις σχετικά με ολόκληρο το υπόδημα:

P – Προστασία από διάτρηση στην σόλα (υπόδημα με αντι-διατρητικό ένθεμα)

C – Αγώγιμο υπόδημα

A – Αντιστατικό υπόδημα (πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντιστατικά υποδήματα δεν εγγυώνται επαρκή προστασία από ηλεκτροπληξία, καθώς εισάγουν απλώς μία αντίσταση ανάμεσα στο πέλμα και στο δάπεδο)

I – Ηλεκτρικά μονωμένο υπόδημα

HI – Μόνωση από θερμότητα (στην σόλα, αναφορικά με τις συνθήκες θερμοκρασίες περιβάλλοντος)

CI – Μόνωση από ψύχος (στην σόλα)

E – Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα (τακούνι)

WR – Αντίσταση στην υδατοπερατότητα (αδιάβροχο) σε όλο το υπόδημα συμπεριλαμβανομένου του σημείου που ενώνεται το άνω μέρος με την σόλα

M – Προστασία μεταταρσίου (απαίτηση μόνο σε σχέση με παπούτσια ασφαλείας ή προστασίας)

AN – Προστασία αστραγάλου

CR – Αντίσταση στην κοπή

 • Απαιτήσεις σχετικές με το άνω μέρος:

WRU – Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και απορρόφηση υδρατμών

 • Απαιτήσεις σχετικές με το εξωτερικό μέρος της σόλας

HRO – Αντίσταση σε θερμή επιφάνεια

FO – Αντίσταση σε υδρογονάνθρακες